Photo Nathalie Salami

Nathalie Anne Gachot Salami

Luật sư có giấy phép tiểu bang California từ năm 2009.

Cô tốt nghiệp Đại học California tại Berkeley (BA) và Trường Luật UCLA, Los Angeles (J.D.)

Lĩnh vực thực hành: luật nhập cư, luật doanh nghiệp, luật gia đình, công nghệ blockchain.

Cô có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Tây Ban Nha.