Photo Nadia Galash

Nadia Galash

Luật sư nhập cư có giấy phép tại tiểu bang California kể từ năm 2009.

Cô đã có được M.S. trong Vật Lý Lý Thuyết của Đại học Bang Kalmyk; Luật Học về Luật pháp của Viện Luật Saratov; LL.M. - Thạc sỹ luật tại Trường California Western School of Law.

Đăng ký Bar của cô bao gồm Bar tiểu bang California, Tòa án quận hạt của Hoa Kỳ - Quận phía Nam của California, Toà án quận của Hoa Kỳ - Quận trung tâm của California, Toà án Kháng cáo Hoa Kỳ cho Đường Dây thứ chín và Văn phòng Bằng Sáng Chế và Hoa Kỳ.

Thành viên của:

AILA (Chương trình San Diego); cựu chủ tịch Ủy Ban Circuit thứ chín của San Diego Chương của AILA;
AILA, Phòng xử lý Liên bang;
Hội luật sư Di trú Hoa Kỳ;
Hội luật sư sở hữu trí tuệ San Diego.